Tjenestevilkår

 

Tjenestevilkår og 

leveringsbetingelser

-TG BYGGSERVICE A/S

AVTALEN OG PARTENE

Disse Tjenestevilkårene gjelder for deg som har inngått avtale med TG BYGGSERVICE A/S om levering og bruk av våre tjenester. Eksempler kan være rehabilitering av bolig, oppføring av nybygg, bytting av vinduer, levering av materiell, avfallshåndtering osv.

PRISER OG BETALING

Dersom kunden ikke betaler faktura ved påkrav og påminnelse, har TG BYGGSERVICE A/S rett til å midlertidig stanse arbeid. Arbeidet startes igjen når betaling er mottatt, og kunden bør forvente noe forsinkelser dersom nytt arbeid er påbegynt. Ved vedvarende eller gjentatt betalingsmislighold har TG BYGGSERVICE A/S rett til å heve Avtalen.

TG BYGGSERVICE A/S forbeholder seg retten til å fakturere for alle allerede leverte tjenester og materiell spesifisert i avtalen, også før prosjektet er ferdigstilt. Videre har TG BYGGSERVICE A/S rett til å forskudds-fakturere for materiell, spesielt dersom varene som bestilles har lang leveringstid. Dette kan for eksempel være takstein, vinduer eller bestillinger fra utlandet.

Betaling skjer mot faktura med 7 dagers forfall.

Underleverandører

TG BYGGSERVICE A/S har rett til å bruke underleverandører for å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. TG BYGGSERVICE A/S er ansvarlig for at underleverandørene leverer arbeidet til forventet standard og innen forventet tidsfrist.  

Reklamasjon

Kunden må varsle om feil og mangler straks det blir oppdaget. Utover dette er det gjeldende lover og forskrifter på avtaletidspunkt som gjelder.

Andre betingelser

1. Dersom det ikke foreligger gratis parkeringsmuligheter i nærheten av hvor arbeidet skal utføres vil parkeringsavgift faktureres med mindre annet er avtalt. Det er kunden sitt ansvar å gjøre utførende oppmerksom på hvor de kan parkere.

2. TG BYGGSERVICE A/S tar ikke ansvar for forsinkelser skapt av leverandørene de bruker for kjøp av vinduer og alle andre varer.

3. TG BYGGSERVICE A/S har pant i alt av varer og tjenester som er levert frem til betaling er mottatt.

4. Materiell som faktureres skal kunne dokumenteres dersom kunden ønsker det.

5. TG BYGGSERVICE A/S tar forbehold mot prisøkning i materiell som ikke kan unngås.

6. For å dekke administrative kostnader samt kostnad ved avtaleinngåelser og koordinering har TG BYGGSERVICE A/S alltid rett til 10% påslag på materiell og underleverandører.

7. Dersom det avtales tilleggsarbeider vil dette gjøres ved medgått tid og materiell til gjeldende timesats dersom annet ikke er avtalt. Tilleggsarbeider skal dessuten alltid diskuteres med kunden på forhånd slik at det foreligger mulighet til å vurdere om arbeidet skal utføres eller ikke. 

8. Tilbud som gis av TG BYGGSERVICE A/S kan ikke benyttes som beslutningsgrunnlag for å iverksette arbeid. Dette fordi den endelige kostnaden kan bli høyere enn først antatt. Materiell priser kan øke, det kan oppdages tilleggsarbeider som må utføres eller estimater som er gitt kan være feil.

9. TG BYGGSERVICE A/S tar ikke ansvar for skade indirekte eller direkte voldt av Asbest. TG BYGGSERVICE A/S utfører ikke asbest sanering eller annet arbeid knyttet til asbest.